Events

Dec

16

Tue

Events calendar

Announcements

Uluslararası Kültür Köprüsü.

ULUSLARARASI SEMPOZYUM 

Üniversitemizin Sosyal Bilimler Fakültesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi’nin Filoloji ve Eğitim Bilimleri Fakültesinin ortaklaşa yürüttükleri “V. Uluslararası Kültür Köprüsü Oluşturma” konulu sempozyum 23-24 Nisan 2015 tarihinde Kazakistan’ın Almata şehrinde düzenlenecektir.

Bu sempozyuma ilgi duyan üniversite personelimiz ve öğrencilerimiz bildiri ile katılabilirler. Gerekli bilgiler duyuru metninin devamında mevcuttur. 

 

 

V. ULUSLARARASI KÜLTÜR KÖPRÜSÜ OLUŞTURMA SEMPOZYUMU

DEĞERLİ MESLEKTAŞLAR!

23-24 NİSAN 2015 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi, Uluslararası Atatürk-Alatoo Üniversitesi işbirliği ve Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Yönetim Akademisi ile “V. Uluslararası Kültür Köprüsü Oluşturma” konulu sempozyum düzenlenecektir.

Her devirde bilim ve eğitimin gelişimi belli bir seviyede uluslar arası anlaşma ve işbirliği ile kültürler arasındaki kaynaşmalara bağlı yürümektedir. Her sene geleneksel olarak düzenlenmekte olan sempozyumun amacı; çeşitli kültürlerdeki ortak değerler ile milli özelliklere yönelik yurt içi ve yurt dışı bilim adamlarının bilimsel çalışmalarını takip edebilecek ve değerlendirebilecek bilimsel ortam oluşturmaktır.   

 

Sempozyumda aşağıdaki konu başlıkları üzerinde çalışmalar yürütülecektir:

 

1. Lingua-Kültürel Konseptoloji: Mevcut Durumu ve Beklentiler

2. Dilbimdeki Yeni Arayışlar ve Geleneksel Alanlar

3. Kültürler Etkileşimi Bağlamında Edebiyat Bilimi: Geçmişi, Bugünü ve Geleceği

4. Kültürlerarası İletişim Bağlamında Günümüz Çevrimbilimi: teori, pratik ve öğretimdeki yeni arayışlar

5. Kültürler arası İletişim çerçevesinde Dil Öğretimi: Özellikleri ve geleceği

6. Kültürler Etkileşimi Bağlamında Türklük Bilimi: Mevcut Durumu ve Yeni Görüşler

7. Çağdaş Rusçanın İncelenmesindeki Güncel Sorunlar

8. Medya ve İletişim: Savaş ve Barış Ortamı Oluşturmada Etkisi

9. Kazakistan’ın Etnik Gruplar Arası Hoşgörü ve Diyalog Modeli: Önemi, tarihi ve değerleri

10. Kültürler Etkileşimi Bağlamında Çok Dilli Eğitim Siteminin Metodolojik Temelleri

11. Eğitimde Yeni Teknolojileriden Yararlanma

12. Ticari ve İktisadi Araştırmalarda Kültürel Sorunlar

13. Eski Sovyet Orta Asya’sının Güncel Sorunları

 

Sempozyumda bildiriler Kazakça, İngilizce, Rusça ve Türkçe olmak üzere dört dilde sunulacaktır.

 

Sempozyuma katılmak istediğiniz takdirde bildiri başlığı ve 300-500 kelimelik özeti en geç 13 Şubat 2015, tam metin (elektronik ortamda) ve katılım formunu doldurup 06 Mart 2015 tarihlerine kadar sempozyum organize komitesi e-postasına göndermeniz gerekmektedir. Gösterilen tarihlerden sonra gelen bildiriler kabul edilmeyecektir. Bildirilerin içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazarına aittir. Organize komitesi sempozyuma gelen bildirileri seçme ve yayınlama hakkına sahiptir.

Gönderilen bildiri metnine sempozyum programımızda ve bildiri kitabında yer verileceğiyle ilgili karar alındıktan sonra yazara sempozyum davetiyesi ve sempozyum katılım ücretini ödemek için banka hesap numarası gönderilecektir.

Kabul edilen bildiri metinleri “V. Uluslararası Kültür Köprüsü Oluşturma Sempozyumu” başlığı altında elektronik kitap halinde yayınlanacaktır. Ayrıca uygun görülen İngilizce makaleler yurt dışında önemli bir yayın evinde yayınlanacaktır.   

Katılımcıların seyahat giderleri gönderen kuruma veya kendisine aittir. Sempozyum katılım ücreti Kazakistan’da çalışanlar için 5000 tenge. Yurt dışından katılımcılar için 100 $ (dolar).

Bildiri metni aşağıda gösterilen örnekteki yazım kurallarına uygun yazılmalıdır.

Sempozyumla ilgili detaylı bilgilere Süleyman Demirel Üniversitesi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

İletişim: Süleyman Demirel Üniversitesi, Almatı Eyaleti, Kaskelen şehri. Kazakistan.

E-Posta: www.icbcb.kzwww.sdu.edu.kzicbcb@sdu.edu.kz

***KATILIM FORMU İNDİR

 

 

6 SEKSİYON

“KÜLTÜRLER ETKİLEŞİMİ BAĞLAMINDA TÜRKLÜK BİLİMİ: BAŞARILARI VE YENİ KAVRAMLAR”

DEĞERLİ MESLEKTAŞLAR!

Süleyman Demirel Üniversitesi, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Yönetim Akademisi ve Uluslararası Atatürk-Alatoo Üniversitesi işbirliği ile 23-24 NİSAN 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan “V. Uluslararası Kültür Köprüsü Oluşturma Sempozyumu” konulu sempozyum büniyesinde “Kültürler Etkileşimi Bağlamında Türklük Bilimi: Mevcut Durumu ve Yeni Görüşler” seksiyonuna katılmaya davet ediyoruz. Sizi aramızda görmekten şeref duyarız. Seksiyonda aşağıdaki konular üzerinde çalışacaktır:

1. Türk Dili Tarihi ve Kültürü

2. Türk halklarının tarihi ve medeni bağlantıları

3. Mukayeseli Türk Halkları Edebiyatları

4. Mukayeseli Türk Lehçeleri

5. Eski Türkçe ve Çağdaş Türklük Biliminde Dünyanın Lengüistik Görünüşü Unsurlarının Bağlantısı

6. Türk yazı kültürü tarihi ve yazılı eserlerin incelenmesi 

     

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI VE ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

 

 • V. Uluslararası Konferans bildirileri kitapçığı PDF formatında yayımlanacaktır.
 • Bu yıl sadece özet kitapçığı yayımlanacaktır.
 • Sempozyumda bildiriler Kazakça, İngilizce, Rusça ve Türkçe olmak üzere dört dilde sunulacaktır.
 • Katılımcıların seyahat giderleri gönderen kuruma veya kendisine aittir. Sempozyum katılım ücreti Kazakistan’da çalışanlar için 5000 tenge. Yurt dışından katılımcılar için 100 $ (dolar).
 • Bildiri Özeti İçin Son Tarih: 13 Şubat 2015
 • Bildirinin Tam Metinini (Elektronik Ortamda- Katılım Formunu Doldurup)  Son Gönderme Tarihi: 06 Mart 2015 tarihine kadar sempozyum organize komitesi e-postasına göndermeniz gerekmektedir
 • E-Posta: www.icbcb.kz, www.sdu.edu.kz, icbcb@sdu.edu.kz
 • Bildiri yazım kuralları aşağıdaki gibidir:
 1. Bildiriler ve bildiri özetleri Times New Roman yazı tipi ile hazırlanmalıdır.
 2. Sayfalar portrait olmalı.
 3. Resimler sadece jpeg formatında olmalı.
 4. Satırlar yukarıdan 1.5, soldan 2.5, sağdan1.5, aşağıdan 1.5 olmalıdır.
 5. Konu başlığı büyük harflerle 12 punto ile yazılmalıdır.
 6. Yazar hakkında bilgi (ünvanı)
 7. İşyeri, adresi.
 8.  E-mail adresi, telefonu
 9. Bildiri 10 punto ile yazılmalıdır.
 10. Özet 300-500 kelimeden oluşmalıdır.
 11. Anahtar kelimeler 3-5 kelimeden oluşmalıdır.
 12. Kaynaklar sadece latin harfleriyle verilmelidir, asılları parentez içinde verilebilir.
 13. Özet kitapçığı yayımlanır ve elektronik varyantı hazırlanır.
Конференция «Стратегии Качества».

Первая межвузовская научно-практическая конференция «Стратегии Качества».

Введение.

В рамках проекта «Quality Time»  Международный Университет Ататюрк-Алатоо организовывает конференцию «Стратегии Качества», цель которой обучение студентов ВУЗов Кыргызстана основам управления качеством на примере существующий организаций государственного и мирового масштаба. Тема конференции «Клиентоориетированный подход» была выбрана с целью показать важность клиента для любой организации или предприятия, его роль в становлении качества производимой продукции или оказываемых услуг. Тема является универсальной для студентов всех факультетов и отделений, так как понятия «клиент» и «качество» являются превалирующими во всех сферах человеческой деятельности. После проведения конференции, студенты должны укрепить свои познания в области управления качеством и понять важность применения методов управления качеством для улучшения взаимоотношений между производителем и клиентом.

Условия конкурса.

Конференция «Стратегии Качества» является конкурсным мероприятием, для участия в котором, все статьи будут тщательно проверены на соответствия с условиями, установленными организаторами проекта.

Прием заявок:

Прием заявок на участие в конференции осуществляется с 1го ноября по 30 ноября 2014 года. Заявка на участие должна быть отправлена на электронный адрес mirsaid.kasymov.iaau@gmail.com с прикрепленной аннотацией на доклад. После подтверждения запроса, в течении 5 дней студент обязан отправить полное содержание статьи, для проверки на соответствия с условиями конкурса. 5го декабря 2014 г. стартует отборочный тур, впоследствии которого будут отобраны 30 лучших работ, которые будут представлены во время конференции 16го декабря 2014 года.

Технические условия:

Аннотация и полное содержание доклада должны соответствовать представленным ниже стандартам:

 • Формат файла: doc, docx, pdf, txt;
 • Объем: 5-7 страниц;

Заявка на участие должна содержать следующую информацию:

 • Ф.И.О студента;
 • Наименование учебного заведения, факультет, отделение и курс.
 • Аннотацию к докладу (3-10 предложений);

Использование иллюстраций, аудио, видео материалов поддерживается.

 

Организационные ограничения:

 • Каждому докладчику будет дано 5-6 минут на выступление, а также 1-2 минуты на ответы на вопросы от слушателей  и обсуждение выступления.
 • Статья, презентация, иллюстрации, видео или аудио материалы не должны содержать ненормативную лексику, пропаганду какой-либо продукции, услуг или акций, выражений каким-либо образом ущемляющих права других людей.
 • Содержание статьи должно раскрывать какую-либо проблему и представлять решения (теоретические или практические) для поставленной задачи.
 • Содержание статьи должно соответствовать содержанию аннотации, предоставленной ранее при подаче заявки.
 • Содержание статьи должно быть оригинальным.

При несоблюдении вышеперечисленных технических и организационных требований, студент будет дисквалифицирован без права далее участвовать в конференциях «Стратегии Качества».

Точное место и время будут сообщены каждому участнику в личном порядке.

 

 

                                                                                                                                Желаем удачи,

                                                                                                                                Администрация МУУА.

                                                                                                                               

 

More announcements